ALV Nieuwsbulletin

Op vrijdagavond  8 november is de Algemene Ledenvergadering van de afdeling DynamicTennis gehouden. Volledige notulen ontvangt u zoals gebruikelijk via de email,  maar hier alvast een aantal interessante onderwerpen:

  • Alle bestuursvacatures zijn ingevuld en het Bestuur is zelfs nog uitgebreid! Louis von Piekartz  zal de functie van penningmeester invullen en Ruud van Aart de functie van secretaris.  De wens van het Bestuur om een 5e bestuurslid te werven werd ter plekke vervult door Jan Fidder.  (Een oneven aantal bestuursleden is zeer gewenst bij besluiten). Gerard Mezenberg en René Heins zijn door voorzitter Wilma heel hartelijk bedankt voor hun inzet.
  • De ALV stemt in met een verhoging van de contributie met ingang van 1 januari 2020 met 2 Euro per kwartaal. Dit is noodzakelijk gebleken gezien de negatieve jaarrekening.
  • Er is een uitgebreide toelichting gekomen op de kosten voor niet geleverde bardiensten. Elk lid wordt geacht  12 uur vrijwilligerswerk te doen, waarvan 6 uur bardienst. Met het aantal leden dat DynamicTennis heeft, leveren we te weinig bardienst-uren. Die uren moeten worden afgekocht. Vandaar dat er in de financiële stukken de post “afkopen overige vrijwilligersuren” is opgenomen en begroot. Het Bestuur gaat onderzoeken of deze post voor afkopen gereduceerd kan worden.
  • Mindert Hoogstraten zal de zaalwachtfunctie op zich nemen op de maandagavond.
  • Nog een belangrijke oproep: Alle wijzigingen over uw lidmaatschap (adres, email, abonnement, wedstrijdspeler, rustend lid, bankrekening e.d.) moeten gestuurd worden aan de Monique Koops, bijvoorkeur via het betreffende wijzigingsformulier op onze website en wilt u liever mailen gebruik dan het emailadres: ledenadministratie.dynamictennis@wsv-apeldoorn.nl
  • Zoals reeds is vermeld, worden de volledige notulen u per email toegestuurd.